EGZAMIN PAŃSTWOWY LKE

Wszystkie etapy szkolenia oraz szkolenia dodatkowe kończą się wydaniem zaświadczenia o ich ukończeniu, które uprawnia do przystąpienia do Egzaminu Państwowego oraz zdobywania wyższych kwalifikacji. Zaświadczenie jest ważne przez 12 m-cy od daty wystawienia.

Egzamin przeprowadzany jest przez niezależnego Egzaminatora Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w oddzielnym terminie. 

W ramach egzaminu uczeń-pilot podchodzi do teoretycznego egzaminu pisemnego, po zaliczeniu którego wykonuje lot egzaminacyjny.

Po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu Państwowego, na wniosek zainteresowanego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydaje Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni (PGP) z uprawnieniem podstawowym PP, PPG, PPGG.

Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni jest dokumentem uprawniającym do samodzielnego latania na paralotni w Polsce i wielu innych krajach świata.

 
EGZAMIN - wymagania

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie wypełnionych wniosków, wniesienie opłat do Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz wniesienie opłat dla organizatora za przeprowadzenie czynności lotniczych:

Egzamin przeprowadzamy na lotnisku w Aeroklubie Słupskim w Krępie Słupskiej. Wymagane przeszkolenie "H" aby przystąpić do egzaminu PP.

Opłaty dodatkowe organizacyjne:

150zł - opłata zawiera opłatę lotniskową, holowanie, inne opłaty organizacyjne i biurowe. Opłatę można wnieść tradycyjnym przelewem lub płatność gotówką na lotnisku przed egzaminem.

 1.  PRAWIDŁOWE WZORY WNIOSKÓW

    Jeśli zdajemy po raz pierwszy na Świadectwo Kwalifikacji,  wypełniamy wniosek o wydanie ŚK - wzór 37/LPL1 dostępny na stronie ULC: Pobierz wniosek wzór 37/LPL1

    Jeśli wpisujemy dodatkowe uprawnienia do ŚK,  wypełniamy wniosek o wydanie ŚK - wzór  44/LPL1 dostępny na stronie ULC: Pobierz wniosek wzór 44/LPL1

    Jeśli wymieniamy ŚK  po 5 latach, wypełniamy  wniosek o wymianę z powodu wznowienia - wzór 47/LPL1 dostępny na stronie ULC: Pobierz wniosek wzór 47/LPL1

  2. WYPEŁNIANIE DANYCH WE WNIOSKU

    Wniosek powinien zawierać pełne dane i być podpisany. Adres do korespondencji w Polsce.

3. Opłaty do Urzędu Lotnictwa Cywilnego

    Potwierdzenia opłat/dopłat powinny być zatytułowane na jedną konkretną osobę i potwierdzenie musi zostać wydrukowane i dostarczone podczas egzaminu.

    W tytule płatności powinna być zawarta informacja czego dotyczy płatność tzn. za wydanie ŚK, egzamin teoretyczny i praktyczny (czytaj niżej).

    Wszystkie opłaty można zrobić na jednym przelewie, aktualna tabela opłat lotniczych znajduje się na stronie ULC: Tabela Opłata lotniczych

    Jeśli kandydat wraz ze wnioskiem składa kopię dokumentu upoważniającego go do zniżki, ma ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem (dołączona powinna być także opłata na rzecz Urzędu Dzielnicy Warszawa Włochy).

    Numery rachunków bankowych również znajdują się na stronie ULC: http://ulc.gov.pl/pl/oplaty-lotnicze-i-skarbowe .


    Na dzień 1 marca 2021 numer konta ULC: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
    Urząd Lotnictwa Cywilnego
    ul. Marcina Flisa 2
    02–247 Warszawa

4  Do wniosku trzeba dołączyć:

    Zaświadczenie o ukończenia szkolenia  tzw. WD4  ( wystawia szkoła) Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP - część B (wniosek wypełnia instruktor)

    Badania lotniczo-lekarskie III klasy - dotyczy tylko zdających na uprawnienia dodatkowe - Tandem
    Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
    Urząd Lotnictwa Cywilnego
    ul. Marcina Flisa 2
    02–247 Warszawa

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie następujących dokumentów :

    Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa (można np zakupić online na www.finasowachata.pl )
    Komplet sprzętu paralotniowego z ważnym dopuszczeniem do eksploatacji w Polsce  tzw. Karta paralotni - bardzo ważne ( nie przegląd paralotni tylko karta paralotni)
    WAŻNY dokument tożsamości czyli dowód osobisty lub paszport-bez tego kandydat nie zostanie dopuszczony do egzaminu!!
    Wydrukowane potwierdzenie przelewów do ULC za egzaminy.

5 . Opłaty cd.

Opłaty 2021

Opłaty dotyczą osób występujących o świadectwo kwalifikacji PGP z jednym uprawnieniem podstawowym.
UWAGA: Opis w tytule przelewu jest obowiązkowy:

Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 59 zł
(imię i nazwisko/egzamin teoretyczny na ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.1/pkt.4)

Opłata za egzamin praktyczny wynosi 48 zł
(imię i nazwisko/egzamin praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.2/pkt.4.2)

Opłata za egzamin praktyczny  dla pilota motoparalotni wynosi 70 zł
(imię i nazwisko/egzamin praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.2/pkt.4.3)

Opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji wynosi 48 zł
(imię i nazwisko/wydanie ŚK PGP/tab.1 część II pod część 2.2/pkt. 6.1)

Uprawnienia dodatkowe opłaty:

1. W przypadku gdy kandydat podczas pierwszego egzaminu LKE występuje dodatkowo o np. uprawnienie PPG lub PPGG wnosi opłatę za egzamin praktyczny na każde kolejne uprawnienie podstawowe wpisane do świadectwa kwalifikacji w wysokości 115 zł, oraz opłatę 45 zł za wpis uprawnienia do ŚK. Np. Egzamin na upr. dodatkowe PPG do ŚK PGP- tab.2 część I pod część 1.2 pkt 5

2. Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP i uprawnieniem podstawowym np. PP chcąc mieć wpisane uprawnienie np. PPG wnosi opłatę za egzamin praktyczny w wysokości 115 zł, zdaje ten egzamin, oraz wnosi opłatę za wpisanie uprawnienia do ŚK w wysokości 45 zł – tab 1 cześć II, pod część 2.2 pkt 8

3. Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z dowolnym uprawnieniem podstawowym, chcąc zdawać na uprawnienie TANDEM, wnosi opłatę za egzamin w kwocie:

a. 172 zł za egzamin teoretyczny  (imię i nazwisko/egzamin teoretyczny na uprawnienie dodatkowe do ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.1 pkt 5)
b. 115 zł za egzamin praktyczny  (imię i nazwisko/egzamin praktyczny na uprawnienie dodatkowe do ŚK PGP/tab.2 część I pod część 1.2 pkt 5)
c. 45 zł za wpisanie uprawnienia do ŚK (imię i nazwisko/wpis uprawnienia ŚK PGP/tab.1 część II pod część 2.2 pkt 8)

4. Pilot z ŚK, któremu skończyła się ważność świadectwa wnosi opłatę za egzamin praktyczny za wznowienie uprawnienia w kwocie 59 zł (za każde wznawiane uprawnienie) (imię i nazwisko/opłata za egzamin  praktyczny na przedłużenie lub wznowienie/ tab.2 część I pod część 1.2 pkt 7).

5. Przedłużenie uprawnienia dodatkowego, które ma określona ważność skutkuje opłatą 59 zł. (imię i nazwisko/opłata za egzamin praktyczny na przedłużenie lub wznowienie/ tab.2 część I pod część 1.2 pkt

Przykłady:

Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z dowolnym uprawnieniem podstawowym, chcąc zdawać na uprawnienie TANDEM, wnosi opłatę za egzamin w kwocie;

            172 zł za egzamin teoretyczny
             115 zł za egzamin praktyczny
             45 zł za wpisanie uprawnienia (w praktyce jest to wydanie nowego ŚK)

Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z  uprawnieniem podstawowym PP, chcąc zdawać na uprawnienie  podstawowe PPG lub PPGG wnosi opłatę za egzamin w kwocie;

             115 zł za egzamin praktyczny
             45 zł za wpisanie uprawnienia (w praktyce jest to wydanie nowego ŚK)

Osoba, która po raz pierwszy podchodzi do egzaminu na ŚK  wnosi opłatę za egzamin w kwocie;

            59 zł za egzamin teoretyczny
             48 zł za egzamin praktyczny
             48 zł za wydanie ŚK


 

Wszystkie informacje dotyczące dokumentów znajdują się również na stronie:
http://www.silp.paralotnie.pl/ w zakładce Egzaminowanie.