EGZAMIN PAŃSTWOWY LKE

Wszystkie etapy szkolenia oraz szkolenia dodatkowe kończą się wydaniem zaświadczenia o ich ukończeniu, które uprawnia do przystąpienia do Egzaminu Państwowego oraz zdobywania wyższych kwalifikacji. Zaświadczenie jest ważne przez 12 m-cy od daty wystawienia.

Egzamin przeprowadzany jest przez niezależnego Egzaminatora Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej w oddzielnym terminie. 

W ramach egzaminu uczeń-pilot podchodzi do teoretycznego egzaminu pisemnego, po zaliczeniu którego wykonuje lot egzaminacyjny.

Po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu Państwowego, na wniosek zainteresowanego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydaje Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni (PGP) z uprawnieniem podstawowym PP, PPG, PPGG.

Świadectwo Kwalifikacji Pilota Paralotni jest dokumentem uprawniającym do samodzielnego latania na paralotni w Polsce i wielu innych krajach świata.

 

 

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie następujących dokumentów:


1. Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji PGP

http://ulc.gov.pl/_download/personel_lotniczy/szkolenie-licencjonowanie-personelu-lotniczego/wzory-wnioskow/2016v2/37lpl1.pdf 

2. Świadectwo ukończenia szkolenia Etap II (WD-4)

3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego PGP (wypełnia instruktor wydający Świadectwo Etap II – niezbędne do podejścia do egzaminu)

http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/certyfikacja-organizacji-i-rejestracja-podmiotow/podmioty-szkolace/4298-pgp

4. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej na konto:

31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 – 247 Warszawa
Opłaty dotyczą osób występujących o świadectwo kwalifikacji PGP z jednym uprawnieniem podstawowym.

UWAGA! Opis w tytule przelewu jest obowiązkowy:
– Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 53 zł (imię i nazwisko/egzamin teoretyczny na ŚK PGP/tab.2 część I podczęść 1.1/pkt.5)
– Opłata za egzamin praktyczny wynosi 43 zł (imię i nazwisko/egzamin praktyczny na ŚK PGP/tab.2 część I podczęść 1.2/pkt.3.2)
– Opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji wynosi 43 zł (imię i nazwisko/wydanie ŚK PGP/tab.1 część II podczęść 2.2/pkt.6.1)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest posiadanie następujących dokumentów :
1. Ubezpieczenie OC rozszerzone o uprawianie paralotniarstwa, np. http://finansowachata.pl/ lub http://psp.org.pl/ubezpieczenia/

2. Komplet sprzętu paralotniowego z ważnym dopuszczeniem do eksploatacji w Polsce (karta paralotni).

3. Egzamin praktyczny PP za wyciągarką mechaniczną - wymagane zaświadczenie o przeszkoleniu do lotów holowanych "H".Uprawnienia dodatkowe:
Wniosek o wpis kolejnych uprawnień:
http://ulc.gov.pl/_download/personel_lotniczy/szkolenie-licencjonowanie-personelu-lotniczego/wzory-wnioskow/2015/wniosek_44lpl1.pdf


1. W przypadku gdy kandydat występuje dodatkowo o np. uprawnienie PPG lub PPGG wnosi opłatę za egzamin praktyczny na każde kolejne uprawnienie podstawowe wpisane do świadectwa kwalifikacji w wysokości 108 zł, oraz opłatę 44 zł za wpis uprawnienia do ŚK. Np. Egzamin na upr. dodatkowe PPG do ŚK PGP- tab.2 część I podczęść 1.2 pkt 2
2. Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP i uprawnieniem podstawowym np. PP chcąc mieć wpisane uprawnienie np. PPG wnosi opłatę za egzamin praktyczny w wysokości 108 zł, zdaje ten egzamin, oraz wnosi opłatę za wpisanie uprawnienia do ŚK w wysokości 44 zł – tab 1 cześć II, podczęść 2.2 pkt 2
3. Pilot ze świadectwem kwalifikacji PGP, z dowolnym uprawnieniem podstawowym, chcąc zdawać na uprawnienie TANDEM, wnosi opłatę za egzamin w kwocie;
a. 162 zł za egzamin teoretyczny – tab.2 część I podczęść 1 pkt 6
b. 108 zł za egzamin praktyczny – tab.2 część I podczęść 1.2 pkt 2
c. 44 zł za wpisanie uprawnienia do ŚK tab.1 część II podczęść 2.2 pkt 8
4. Pilot z ŚK, któremu skończyła się ważność świadectwa wnosi opłatę za egzamin na wznowienie świadectwa w kwocie 44 zł
5. Przedłużenie uprawnienia dodatkowego, które ma określona ważność skutkuje opłatą 55 zł.

Wszystkie informacje dotyczące dokumentów znajdują się również na stronie:
http://www.silp.paralotnie.pl/ w zakładce Egzaminowanie.
Aktualne opłaty lotnicze i skarbowe znajdują sie na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego:
http://www.ulc.gov.pl/pl/oplaty-lotnicze-i-skarbowe